Neta V ตารางราคาค่าบำรุงรักษา

Neta V ตารางราคาค่าบำรุงรักษา

เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกับรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายๆท่านอยากทราบ วันนี้เราได้นำ Neta V ตารางราคาค่าบำรุงรักษา ในช่วง 10,000 กิโลเมตรแรก ว่าต้องมีการเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้าง หรือต้องบำรุงรรักษาอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

ค่าเซอวิส Neta V

 • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ครั้งแรกตอน 10,000 กม. ต่อไปทุกๆ 20,000 กม. ราคา 632 บาท
 • เปลี่ยนไส้กรองอากาศ N95 ครั้งแรกตอน 10,000 กม. ต่อไปทุกๆ 10,000 กม. ราคา 428 บาท
 • เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูง ทุกๆ 40,000 กม. ราคา 512 บาท
 • เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำสำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อน ทุกๆ 40,000 กม. ราคา 1,024 บาท
 • เปลี่ยนน้ำมันเบรก ทุกๆ 40,000 กม. ราคา 497 บาท

ตารางค่าบำรุงรักษา Neta V

Neta V ตารางราคาค่าบำรุงรักษา

ราคาอะไหล่ Neta V

 • น้ำมันเกียร์ ลิตรละ 632 บาท
 • ไส้กรองอากาศ N95 ชิ้นละ 428 บาท
 • น้ำยาหม้อน้ำสำหรับแบตเตอร์รี่แรงดันสูง ลิตรละ 256 บาท (ใช้ 2 ลิตร)
 • น้ำยาหม้อน้ำสำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อน ลิตรละ 256 บาท (ใช้ 4 ลิตร)
 • น้ำมันเบรก ลิตรละ 497 บาท

ค่าเช็คระยะ

 • ค่าแรงเช็คระยะของ NETA V อยู่ที่ชั่วโมงละ 500 บาท

เช็คระยะรอบใหญ่ NETA V

NETA V จะต้องเช็คระยะรอบใหญ่ทุกๆ 40,000 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ที่ 4,211 บาท ใช้เวลาเซอร์วิสราว 4 ชั่วโมง มีอะไหล่ต้องเปลี่ยนทั้งหมด 4 ชิ้น ได้แก่

 • ไส้กรองอากาศ N95
 • เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูง
 • เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำสำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อน
 • เปลี่ยนน้ำมันเบรก
 • ตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน

ค่าเซอวิส NETA V 100,000 กม. แรก

ค่าเซอวิสของ NETA V ในช่วง 100,000 กิโลเมตรแรก อยู่ที่ 19,796 บาท หรือคร่าวๆ ครั้งละไม่เกิน 1,700 บาท ยกเว้นทุกๆ 40,000 กม. ค่าเซอวิสจะอยู่ที่ 4,211 บาท เนื่องจากต้องเปลี่ยนของเหลวที่สำคัญต่อระบบขับเคลื่อน

ข่าวสารเพิ่มเติม