โตโยต้าแพ้คดีภาษีพรีอุส ชดใช้กว่าหมื่นล้าน ภายใน 30 วัน

โตโยต้าแพ้คดีภาษีพรีอุส ชดใช้กว่าหมื่นล้าน ภายใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2022 องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โดยวิธีถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังศาลภาษีอากรกลาง คดีระหว่างบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โจทก์ กรมศุลกากร จำเลยที่ 1 และกรมสรรพากรจำเลยที่ 2 รวม 10 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมหมื่นล้านบาทเศษ ได้ตัดสินให้ โตโยต้าแพ้คดีภาษีพรีอุส ชดใช้กว่าหมื่นล้าน ภายใน 30 วัน

โตโยต้าแพ้คดีภาษีพรีอุส ชดใช้กว่าหมื่นล้าน ภายใน 30 วัน

จำนวนเงินกว่า 11,639,786,094.84 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าล้านบาท) โดยแบ่งดังนี้

  • อากรขาเข้า 7,580,608,221.39 บาท 
  • ภาษีสรรพสามิต 2,029,576,752.79 บาท 
  • ภาษีเพื่อมหาดไทย 202,957,592.56 บาท 
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,826,643,528.10 บาท 

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2555 กรมศุลกากรได้ตีความกฎการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์พรีอุสในแนวทางซึ่งแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระภาษีและอากรขาเข้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก คำพิพากษาของศาลฎีกาในวันนี้ได้ตีความในแนวทางเดียวกันกับการตีความของกรมศุลกากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้รับสำเนาคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว บริษัทฯ จะศึกษารายละเอียดของคำพิพากษา และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ต่อไป

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อส่งเสริมพันธกิจขององค์กรในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย

ที่มา : Autospinn

ข่าวสารเพิ่มเติม