สถาบันยานยนต์ ยกระดับทดสอบรถยนต์มลพิษต่ำ มาตรฐานยูโร 6b

สถาบันยานยนต์ ยกระดับทดสอบรถยนต์มลพิษต่ำ มาตรฐานยูโร 6b

ล่าสุด สถาบันยานยนต์ ยกระดับทดสอบรถยนต์มลพิษต่ำ มาตรฐานยูโร 6b เร่งระดับการทดสอบรถยนต์สันดาปภายในมลพิษไอเสียต่ำ เพื่อตอบสนองการตรวจสอบมาตรฐานรถยนต์สันดาปภายในรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

สถาบันยานยนต์ ยกระดับทดสอบรถยนต์มลพิษต่ำ มาตรฐานยูโร 6b

การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบมาตรฐานรถยนต์สันดาปภายในรุ่นใหม่ ลดปริมาณมลพิษ และฝุ่น PM ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน รวมถึงรถยนต์ xEV ที่มีการทำงานร่วมกับระบบแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ปัจจุบันรถยนต์ที่ขายในประเทศไทยมีมาตรฐานมลพิษไอเสียขั้นต่ำอยู่ที่ระดับยูโร 4 ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยรถยนต์เบนซินเมื่อยกระดับเปลี่ยนมาตรฐานจากระดับยูโร 4 เป็นระดับยูโร 6b จะส่งผลให้ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน NOX จาก 80 mg/km ลดลงเป็น 60 mg/km

การลดมลพิษจากรถยนต์

สถาบันยานยนต์ ยกระดับทดสอบรถยนต์มลพิษต่ำ มาตรฐานยูโร 6b

มาตรฐานระดับยูโร 6 ยังกำหนดให้ รถยนต์เบนซินรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงระบบ GDI ต้องควบคุมปริมาณฝุ่นอนุภาค PM โดยน้ำหนักให้ไม่เกิน 4.5 mg/km และจำนวนฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก (Particle Number Measurement) ให้ไม่เกิน 6.0×1011 Nb/km จากเดิมที่ไม่ต้องถูกควบคุมฝุ่นอนุภาค PM ในรถยนต์เบนซินที่มีมาตรฐานระดับยูโร 4

สำหรับรถยนต์ดีเซล ตามเกณฑ์ของมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 4 ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน NOX จาก 250 mg/km จะลดลงเหลือ 80 mg/km และอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กระดับ 10 ไมครอน PM10 จาก 25 mg/km ลดลงเหลือ 4.5 mg/km โดยน้ำหนัก และเพิ่มเติมให้มีการนับจำนวนฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก PM ที่ต้องมีจำนวนไม่เกิน 6.0×1011 Nb/km

สถาบันยานยนต์ ยกระดับทดสอบรถยนต์มลพิษต่ำ มาตรฐานยูโร 6b

จะเห็นว่ารถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานมลพิษในระดับที่สูงขึ้น จะมีความเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีแผนที่จะปรับจากมาตรฐานยูโร 4 ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นมาตรฐานยูโร 5b และยูโร 6b ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งคาดว่าในปี 2567 จะเป็น ยูโร 5b และ ยูโร 6b ในปี 2570 ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานมลพิษรถยนต์ระดับยูโร 5 และ ยูโร 6 เป็นมาตรฐานทั่วไป จำนวน 4 มาตรฐาน เพื่อรองรับการควบคุมการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ตามมาตรฐานยูโร 5b และยูโร 6b ดังนี้

  • มอก.3016-2563 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 9  (มาตรฐานยูโร 5b)
  • มอก.3017-2563 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 10  (มาตรฐานยูโร 6b)
  • มอก.3018-2563 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8  (มาตรฐานยูโร 5b)
  • มอก.3019-2563 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 9  (มาตรฐานยูโร 6b)

พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า สถาบันยานยนต์ ได้ทำการปรับปรุงเครื่องมือทดสอบมลพิษไอเสียรถยนต์จากมาตรฐานยูโร 4 เป็น ยูโร 5b และยูโร 6b เรียบร้อยแล้ว สยย. พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าทดสอบสามารถยื่นเอกสารใบคำขอ เพื่อทำการจองคิวล่วงหน้าได้ เจ้าหน้าที่ของ สยย. พร้อมให้บริการ

ที่มา : autospinn

ข่าวสารเพิ่มเติม