ลดภาษีรถไฟฟ้า 80% หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ลดภาษีรถไฟฟ้า 80% หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ครม. ลงมติ โดยมีการ ลดภาษีรถไฟฟ้า 80% หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BEV ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีในปี 2565 – 2568

ลดภาษีรถไฟฟ้า

โดย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการสนับสนุนให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV และการส่งเสริมการผลิต โดยมีมติออกมา 2 เรื่องคือ ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ EV และยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์BEV ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ดังนี้

  1. ครม.เห็นชอบการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ลดอัตราภาษีประจำปี สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่จดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ลง 80% ตามอัตราภาษีประจำปีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณ PM 2.5 ในอากาศตลอดจนช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วย โดยคาดว่าจะมีรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจำนวน 128,736 คัน ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2565 -2568 ประมาณ 18,974,572 บาท 
  2. ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่งเสริมการผลิตหรือประกอบรถยนต์ไฟฟ้า ประเภท Battery Electric Vehicle หรือ BEV ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีในปี 2565 – 2568

สรุปได้คือ ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับ รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และ รถยนต์กระบะ BEV ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ร่างประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนด 

ข่าวสารเพิ่มเติม