ต่อใบขับขี่ Walk-in ได้เลยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ 3 ตุลาคม 65

ต่อใบขับขี่ Walk-in ได้เลยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ 3 ตุลาคม 65

กรมการขนส่งทางบกผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เปิดให้ประชาชนสามารถดำเนินการขอต่ออายุใบขับขี่, ขอรับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี, ขอรับใบขับขี่สากล โดย ต่อใบขับขี่ Walk-in ได้เลยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ 3 ตุลาคม 65 เป็นต้นไป

ต่อใบขับขี่ Walk-in ได้เลยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ 3 ตุลาคม 65

กรมการขนส่งทางบก ประกาศผ่อนคลายมาตรการสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ต่อใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ผลการผ่านการอบรมออนไลน์ และใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งโดยไม่จำเป็นต้องจองคิวล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่วันนี้ (3 ต.ค.) เป็นต้นไป

ส่วนการขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี (ที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี), การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล), การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ, การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งแบบจองคิวล่วงหน้า และ Walk-in ได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี สำนักงานขนส่งจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวจะได้รับบริการในลำดับถัดไป กรณีไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนั้น เจ้าหน้าที่จะนัดคิวเพื่อดำเนินการต่อไป ส่วนชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะออกใบนัดเพื่อดำเนินการใบโอกาสต่อไป

ประชาชนที่มีความประสงค์เข้ารับบริการดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข(D-M-H-T-T-A) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามันตลอดเวลาที่รับบริการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค

ที่มา : sanook

ข่าวสารเพิ่มเติม