กฎหมายจราจรใหม่ เพิ่มโทษ ปรับ-จำคุก มีผลใช้แล้ว

กฎหมายจราจรใหม่ เพิ่มโทษ ปรับ-จำคุก มีผลใช้แล้ว

เริ่มบังคับใช้แล้ว กฎหมายจราจรใหม่ หรือ กฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 เพิ่มอัตราโทษปรับ-จำคุก เพิ่มโทษกระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับภายใน 2 ปี จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 – 100,000 บาท ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดปรับสูงสุด 4,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

กฎหมายจราจรใหม่

ตำรวจสอบสวนกลางเผยรายละเอียด กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ทั้งส่วนของการพกใบอนุญาตขับรถ, ลักษณะรถ, พฤติกรรมการขับรถ พร้อมเพิ่มบทลงโทษข้อหาเมาแล้วขับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ

 • กระทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษ เป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000 – 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ (ม.160 ตรี/1 และ 160 ตรี/3)

2. เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง ในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง

2.1 เพิ่มอัตราโทษปรับ เช่น

 • ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

2.2 เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น

 • พิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. กำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางเพิ่มเติมดังนี้

3.1 ความผิดฐานพยายามแข่งรถ กำหนดเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง ด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง” หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ
 • รถดัดแปลง /ปรับแต่ง มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
 • มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง
  มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

3.2 ผู้จัด ผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.3 ร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง

 • ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

4. กำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย

4.1 รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้
4.2 รถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย
หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข่าวสารเพิ่มเติม